Vi lever i en värld och i en tid som präglas av snabba förändringar. Alla verksamheter som står stilla, om än bara för en kort stund, riskerar att bli omsprungna. I en sådan värld, är ett modernt och fräscht personligt ledarskap – inte bara hos chefen, utan även hos varje medarbetare – av helt avgörande betydelse. Särskilt för företag, kommuner, landsting, regioner, högskolor och organisationer med ambitioner att ligga i utvecklingens absoluta framkant.

[Flera exempel på kundutlåtanden, från tidigare uppdrag.]

INNEHÅLL I DETTA BLOGGINLÄGG

  1. Erfarenhet – tillgång eller hinder?
  2. Mod att ändra kurs
  3. Vi utbildar inom ”personligt ledarskap”
  4. 33 moduler att välja bland
  5. Kontakt

ERFARENHET – TILLGÅNG ELLER HINDER?

Naturligtvis har även erfarenhet en viktig roll att spela, även i ett samhälle som kännetecknas av ständig utveckling. Dock betyder 10 års erfarenhet, alltför ofta, ett års utveckling följt av nio stycken årslånga repriser. Illavarslande och ödesdigert.

Att vara vaken för utveckling och förändring är krav som vi bör kunna ställa på alla medarbetare inom en organisation.

En bromskloss blir dock inte till en motor, bara för att den försätts i rörelse.

MOD ATT ÄNDRA KURS

Ett modernt personligt ledarskap företräds av personer med tillräckligt mod att handla utifrån kända förutsättningar, men med ödmjukhet nog att ändra kurs när nya omständigheter uppmärksammas.

Ett sådant makalöst ledarskap utvecklas inte bara för att man skaffar sig förmågan att alltid göra rätt. Däremot när man ständigt vågar visa att man tar ansvar, även för det som blivit fel.

VI UTBILDAR INOM ”PERSONLIGT LEDARSKAP”

I de utbildningsprogram som jag genomför, i egen regi eller tillsammans med min kollega Tomas Lydahl, har 33 st. ”moduler” tagits fram, som sätter fokus på frågor som en framgångsrik organisation måste vara beredd att lyfta fram i ljuset.

Inte bara i företagsledningen.

Varje medarbetare bör få tid och möjlighet att reflektera över modulernas innehåll (se nedan).

I samverkan med kunden, väljs ett antal moduler ut, som sedan genomförs som workshops, med inspel från mig och mina kollegor som utbildar.

Dock är inte våra ord av störst betydelse. Nej… i de utbildningsprogram som vi genomför, är deltagarna de verkliga hjältarna.

De insikter och den kreativitet som tar form i samspelet mellan medarbetarna, utifrån modulernas frågor, är ovärderliga.

33 MODULER ATT VÄLJA BLAND

MODUL 1: Förändring, avvikelse och avbrott

Vilka olika typer av förändringar står vi inför – nu och framöver? Vilka avvikelser, störningar och avbrott kan vi räkna med? Vilken sorts kaos behöver vi kunna hantera?

MODUL 2: Förväntningar och krav

Vilka förväntningar och krav ställs det på mig i min yrkesroll? Inre eller yttre tvång? Måste jag visa styrka i alla lägen? Kan svaghet få ha en plats, även i stunder då det krävs tydlighet och krafttag?

MODUL 3: Beslutsfattande – modet att gå sin egen väg

Varför tas inte de beslut som måste tas? Risken med att vänta? Faran med att vara för snabb? Skillnaden mellan rätt och fel beslut? Möjligheten att ta ett nytt beslut framöver? Varför tar kloka människor ibland korkade beslut?

MODUL 4: Ovisshet

Majoriteten av alla barn som idag befinner sig i förskolan, kommer att skaffa sig ett arbete, när de blivit vuxna, som idag inte ens existerar.

Hur bedömer du sanningsvärdet i ovanstående mening? Vad har detta med Riksbyggen att göra? Med din yrkesroll? Med din syn på utbildning och kompetensutveckling? Hur hanterar du och din arbetsplats ovissheten kring en oklar framtid?

MODUL 5: Sans och balans

Hur behåller jag mitt lugn, även om det stormar runtomkring? Hur kan jag hjälpa andra att ha kontroll över sina känslor? Skillnaden mellan att vara i balans och i obalans med sig själv? Skillnaden mellan yttre press och inre stress?

MODUL 6: Att slippa vara ensam

Hur kan jag inspirera andra till engagemang? Hur lyckas jag med att få teamet att dra åt samma håll, särskilt i svåra tider? Betydelsen av samstämmighet och samhörighet? Konsten att skapa att meningsfullt sammanhang och en gemensam mission? Förmågan att hålla fokus på uppdraget? Hur kan vi undvika flykt och isolering?

MODUL 7: Förbisedda möjligheter

Idag har vi tillgång till mer kunskap och fler kommunikationsverktyg i våra mobiltelefoner än vad alla Amerikas presidenter – fram till och med Mr. Trump –sammantaget har haft, och ändå tvivlar en del på sina möjligheter att göra skillnad.

Vilka möjligheter finns egentligen tillgängliga – även för dig – men är lätta att missa pga. de ”skygglappar” som kultur, miljö, uppfostran mm. [oskyldigt] belagt dig med? Vad skulle ett bredare perspektiv – bortom alla typer av begränsningar – kunna innebära för dig, professionellt och privat?

MODUL 8: Att lyssna på varandra

Hur lyssnar du – egentligen? Vad vill de andra ha sagt? Vad sägs bakom din rygg? Förmågan att ta in nya perspektiv? Konsten att lyssna på budskapet bortom orden?

MODUL 9: Kreativ affärsutveckling

Modet att våga förkasta gamla lösningar? När får du dina bästa idéer? Hur navigerar man i en värld utan karta – när det inte finns något facit? Potentialen som ligger i att välkomna nya infallsvinklar? Hur skapar vi ett innovativt klimat där viljan att lösa problem, alltid står i fokus?

MODUL 10: Ständigt uppkopplad

Var tionde tonåring säger sig vara beredd att avbryta en pågående sexuell aktivitet för att checka av ett sms eller facebook-meddelande.

Vad är baksidan med att vara ständigt uppkopplad? Hur hanterar vi möjligheten att vara 100 procent tillgängliga? Vad är skillnaden mellan att vara uppkopplad digitalt, och påkopplad mentalt?

MODUL 11: Resultat

Hur kan små segrar leda till stora triumfer? Vad blir förtjänsten – för dig och organisationen – av att du utvecklas i ditt ledarskap? Vad är kostnaden av att låta bli? Hur sprider vi det vi fått med oss, vidare till andra på arbetsplatsen? Vad medför din kompetensutveckling, kopplat till organisationens resultat?

MODUL 12: Obehagliga åtgärder

Vilka olika typer av ”obehagliga åtgärder” behöver vi vidta – nu och framöver? Vilka reaktioner kan vi förvänta oss – av kollegor, kunder och leverantörer? Vilken sorts ovisshet behöver vi kunna hantera? Vad händer om avstår från att agera?

MODUL 13: Transparens

Även de mest hemliga dokumenten i världen, ligger tillgängliga för nedladdning (exempelvis via Wikileaks). Hur påverkar detta faktum, Riksbyggens förhållningssätt till frågor som rör företagshemligheter, tillgänglighet och transparens? Vad händer med förhållandet ärlighet kontra ”vit lögn”, i en värld där allting som göms i snö, kommer fram i tö?

MODUL 14: Tillit, förtroende och lojalitet

Tillit, förtroende och lojalitet är grundläggande förutsättningar för framgång. Sådant tar tid att bygga upp, men går däremot snabbt att förlora.

Vad är det som bygger tillit egentligen? Hur skapas förtroende? Vad innebär lojalitet, och vilken är medaljens baksida?

MODUL 15: Förflyttning

En övervägande del av dagens unga vuxna, funderar på att börja arbeta någon annanstans, redan första veckan på det nya jobbet. Detsamma gäller önskan om att köpa en ny bil, så snart den senaste inhandlats.

Hur bedömer du riktigheten i ovanstående påstående? Kan samma önskan om att vilja skaffa sig något nytt, komma att gälla även boendet? Vad har detta med Riksbyggen att göra? Med de tjänster och produkter som ni erbjuder? Med din syn på samhällsutveckling? Hur hanterar du och din arbetsplats människors vilja att förflytta sig, snabbare nu, än någonsin förut? Vilka möjligheter erbjuder ni?

MODUL 16: Ett rättvist ledarskap

Kravet på ”rättvist ledarskap” uttrycks ofta av medarbetarna på arbetsplatsen, men vad innebär det egentligen ”att vara rättvis” som ledare? Ska alla ha det lika?

Hur förhåller sig ”ett rättvist ledarskap” till sådant som motivation, engagemang och samarbetsvilja? Vad spelar krav, villkor, och förutsättningar för roll i sammanhanget?

MODUL 17: Delegering av ansvar

Hur bör ansvar delegeras i en organisation? Vad innebär en långtgående delegering, när det gäller exempelvis flexibilitet, framåtrörelse och beslutsfattande? Hur påverkas arbetsplatsen när inflytandet delegeras? Hur påverkas koll och kontroll? Hur balanserar man ett helikopterperspektiv med gräsrotskontakt?

MODUL 18: Misstag

Hur förhåller sig initiativ- och risktagande till acceptans av felsteg och misstag?

I vilken grad påverkas företagsamhet och framåtanda av alltför höga krav på ”att göra rätt”? Hur kan en ökad tolerans av misslyckanden, skapa utrymme för en större kreativitet på arbetsplatsen? Faran med att utdöma straff?

MODUL 19: Vem företräder du?

Fram till nu, har ledarskap handlat om att företräda någon annan (en grupp, ett företag, en organisation). Framöver kommer ledarskap att handla om att alltid företräda sig själv. I alla sammanhang.

Hur bedömer du sanningsvärdet i ovanstående konstaterande? Fördelar? Nackdelar? Möjligheter? Risker?

MODUL 20: Medarbetarsamtal

Upplever du att du har mer eller mindre energi, efter utvecklingssamtalet med chefen? För vem och för vad är samtalet till? Lyssnar du till vad andra runtomkring vill ha sagt eller hör du bara vad de säger? Och vad är skillnaden? Vilken koppling har det individuella samtalet till den gemensamma missionen?

MODUL 21: Makt

Vad är makt, och vem har makten i organisationen? Skillnaden mellan informell- och formell makt? Vad händer vid ordervägran? Hur motverkar man ”passivt motstånd” eller fördröjning och förhalning? Hur hanterar man rollen som en slags ”mellanchef”?

MODUL 22: Balans i livet     

Vad innebär det att ha balans i livet? Hur skaffar man sig balans mellan privatliv och arbetsliv? Hur ska man kunna hinna med både familj, jobb och en meningsfull fritid? Skillnaden mellan att vara i balans och i obalans med sig själv? Skillnaden mellan yttre press och inre stress? Att välja och att välja bort.

MODUL 23: Tjäna eller förtjäna?

Fram till nu, har ledarskap handlat om att forma medarbetarna så att de kan tjäna organisationen på bästa sätt. Framöver kommer ledarskap att handla om att forma organisationen så att den kan förtjäna sina medarbetare på bästa sätt.

Hur bedömer du riktigheten i ovanstående formulering? Fördelar? Nackdelar? Möjligheter? Risker?

MODUL 24: Bygga ett team

Vad kännetecknar ett väl fungerande team? Vilka olika typer av ”åtgärder” behöver vi vidta för att bygga ett arbetslag som arbetar i rätt riktning? Vilken betydelse har ”lagkänsla” för företagets resultat, och vad är risken med att lagkänslan blir alltför stark [jmfr. med ”kåranda”]?

MODUL 25: Nöjd kund eller hängivet super-fan?

Fram till nu, har organisationers fokus legat på att skapa nöjda kunder. Framöver kommer fokus att förflyttas till att skapa hängivna superfans.

Hur bedömer du korrektheten i ovanstående formulering? Vad skulle en sådan

MODUL 26: Ödmjukhet och uppriktighet

Kombinationen ödmjukhet och uppriktighet anges ofta som grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt personligt ledarskap. Men vad är det som får oss att människor vara ödmjuka egentligen? Och vad är skillnaden mellan uppriktighet och oförskämdhet? Hur ska vi våga vara uppriktiga, när vi vet att vår ärlighet ibland riskerar att såra?

MODUL 27: Prestige

Prestige är ofta något som står i vägen för vår klokhet och vår förmåga att fokusera på rätt saker. Ibland kan ”begäret att hämnas” få större utrymme än ett omdömesgillt uppträdande. Hur förhåller sig prestige till sådant som att be om ursäkt, att förlora ansiktet och status?

MODUL 28: Kvalitet

Vad är ”god kvalitet”, egentligen? Är det att leva upp till kravspecifikationen, eller att överträffa densamma, och vad avgör skillnaden? Vad får er att välja mellan tillräckligt, nödvändigt och önskvärt?

Hur ställer du dig till följande uttalande?

– Strävan efter att uppnå perfektion, är det bästa sättet att undvika leverans.

MODUL 29: Initiativ

Människors initiativförmåga är en förutsättning för organisationens utveckling, med vad är det som bygger en kultur som främjar handlingskraft framför passivitet? Hur kan en ökad tolerans av misstag, skapa utrymme för en större beslutsamhet på arbetsplatsen? Vad är faran med tillrättavisningar och risken med att se mellan fingrarna?

MODUL 30: I vilken ordning?

Fram till nu, har företagsutveckling handlat om att skaffa nya kunder till sina produkter. Framöver kommer företagsutveckling att handla om att skaffa nya produkter till sina kunder.

Hur bedömer du korrektheten i ovanstående formulering? Vad skulle en sådan ”förflyttning av fokus” innebära för Riksbyggen – generellt, men också konkret?

MODUL 31: Självstyre och självorganisering

Självstyre och självorganisation är på mångas läppar just nu. En förutsättning för att det ska fungera, är att utgå från att vi som vuxna individer kan ta ansvar för våra handlingar på arbetsplatsen, på samma sätt som vi gör i våra privatliv.

Men hur ser du på självstyre och självorganisering?

Vilken betydelse har tillgång till information och samtal om organisationens uppdrag, för att kunna ta ansvar för företagets progression?

MODUL 32: Befattningsbeskrivningar

Kravet på tydliga befattningsbeskrivningar anges ofta som en förutsättning för ett strukturerat och framgångsrikt yrkesutövande. Men vad händer när utvecklingstakten i samhället ökar och anpassningsförmågan, och kravet på att vara i täten, blir allt viktigare?

MODUL 33: Ett balanserat ledarskap

Vad innebär ett balanserat personligt ledarskap, egentligen? Var går balansen att finna, någonstans? Är det en inre eller en yttre process – eller kanske en kombination? Vad har medgång och motgång för relation till klarhet eller oklarhet?


KONTAKT

Har även din organisation intresse av att ligga i framkant, så bokar vi in ett möte, för att lägga upp ett program som passa just era individuella förutsättningar.

Jag har dock inte ditt nummer. Du måste ta första steget.

Mejla mig på dennis@denniswesterberg.com, så bokar vi in ett första möte.

Med kärlek,
Dennis

Pin It on Pinterest

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?